Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Taal Gouda onderhandelt over het verstrekken van een opdracht of die Taal Gouda een opdracht heeft gegeven.
Onder opdrachtnemer wordt verstaan Taal Gouda of een derde aan wie een opdracht door Taal Gouda  is uitbesteed. Onder aanmelding wordt verstaan de inschrijving van een deelnemer voor een cursus of training waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.
Onder cursus wordt verstaan een cursus, training of enige andere opleiding verzorgd door Taal Gouda.
Onder uur wordt verstaan een klokuur van 60 minuten.
Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van Taal Gouda voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
2.2 Voor iedere overeenkomst met Taal Gouda gelden alleen deze algemene voorwaarden en uitdrukkelijk niet welke algemene voorwaarden dan ook van de opdrachtgever.
2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Taal Gouda, verplicht zich deze algemene voorwaarden van Taal Gouda bekend te maken en op te leggen aan de deelnemer(s).
2.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Taal Gouda, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Taal Gouda en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1 Taal Gouda zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Taal Gouda het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Taal Gouda aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Taal Gouda worden verstrekt. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Taal Gouda zijn verstrekt, heeft Taal Gouda het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Indien door Taal Gouda in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.5 Aanmeldingen zijn voor Taal Gouda pas bindend nadat Taal Gouda deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.6 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de cursussen, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van Taal Gouda, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.7 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door Taal Gouda vervaardigde of gebruikte werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
4.2 De door de Taal Gouda gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Taal Gouda is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Taal Gouda niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: Contractduur; uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst tussen Taal Gouda en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Taal Gouda derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6: Auteursrechten

6.1 Alle tijdens een training gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan onderwijsmateriaal te gebruiken of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen aan derden.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
6.3 Taal Gouda behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Taal Gouda is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Taal Gouda toerekenbare tekortkoming. Taal Gouda is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid van Taal Gouda is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht.
7.2 Taal Gouda is niet aansprakelijk voor letselschade, uit welke oorzaak dan ook en door wie geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de opdrachtnemer toch aansprakelijk behoort te worden gesteld. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
7.3 Taal Gouda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemers of opdrachtgever.
7.4 Indien de opdrachtgever tekeningen, modellen, of andere informatie of informatiedragers in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst, gaat de opdrachtnemer er altijd vanuit dat de bij de werkzaamheden te gebruiken documenten, papieren en dergelijke in kopie aanwezig zijn bij de opdrachtgever en/of dat de opdrachtgever het origineel zelf in eigen bezit behoudt. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen.
7.5 Al het door Taal Gouda ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal of ander werk, voortvloeiende uit of verband houdende met een opdracht of cursus, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Taal Gouda kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Taal Gouda aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, aangaande deze werken.
7.6 Taal Gouda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Taal Gouda is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste in en /of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Taal Gouda kenbaar behoorde te zijn.
7.7 Taal Gouda is niet aansprakelijk voor het feit dat een cursist zijn beoogde taalniveau niet bereikt in de aangeboden lessen, als dit te wijten valt aan persoonlijke omstandigheden van de cursist, of beperkte studievaardigheid, gebrek aan inzet en of motivatie van de cursist.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2 Taal Gouda verplicht zich alle door de opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren en strikt vertrouwelijk te behandelen. Taal Gouda zal eventuele medewerkers eveneens tot geheimhouding verplichten.

Artikel 9: Wijziging of annulering van opdrachten

9.1 Taal Gouda heeft altijd het recht een cursus te annuleren en/of een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
9.2 De opdrachtgever heeft vanzelfsprekend het recht een gedane opdracht in te trekken. Dit kan evenwel alleen schriftelijk gebeuren. Bij annulering tot 10 dagen voor de aanvang van de cursus is de helft van de vergoeding verschuldigd. Bij annulering minder dan 10 dagen voor aanvang van de cursus of bij tussentijdse beëindiging daarvan is de volledige vergoeding verschuldigd.
9.3 Bij een in-company cursus kan een les tot twee werkdagen vóór de geplande datum zonder verdere kosten worden verschoven. Bij annulering binnen deze termijn vervalt de desbetreffende les en is volledige vergoeding verschuldigd.
9.4 Bij een training waarvoor een lesruimte gehuurd wordt door Taal Gouda geldt dat de zaalhuur ook vergoed dient te worden door de opdrachtgever in geval van annulering van een les of van de gehele training of cursus.
9.5 Wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever binden Taal Gouda slechts voor zover Taal Gouda deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt.
9.6 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10: Tarief

10.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast tarief wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 4 t/m 10 van dit artikel. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 6 t/m 10 van dit artikel.
10.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.
10.3 Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Taal Gouda, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
10.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
10.5 Indien Taal Gouda met de opdrachtgever een vast tarief of uurtarief overeenkomt, is Taal Gouda niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief of tarief.
10.6 Bovendien mag Taal Gouda het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Taal Gouda, dat in redelijkheid niet van Taal Gouda mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.
10.7 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het tarief of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het tarief of tarief voorvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
10.8 Taal Gouda zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief of tarief schriftelijk kenbaar maken. Taal Gouda zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
10.9 Indien opdrachtgever de door Taal Gouda kenbaar gemaakte verhoging van het tarief of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Taal Gouda genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
10.10 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Taal Gouda is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever en deelnemer door te berekenen.

Artikel 11: Betaling

11.1 Bij cursussen en opleidingen dient vóór aanvang van de werkzaamheden betaald te zijn, tenzij anders is afgesproken. Declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
11.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.
11.3 Alle kosten die Taal Gouda moet maken om het hem toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 10% van het te vorderen bedrag.

Artikel 12: Levering en leveringstermijnen

12.1 Alle door Taal Gouda genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.2 Taal Gouda is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zal Taal Gouda zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever overleggen.
12.3 Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt, behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Taal Gouda is niet gehouden lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van de gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

13.1 Taal Gouda kan zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
b. opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest
c. opdrachtgever of deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Taal Gouda bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Taal Gouda rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.
13.2 Voorts is Taal Gouda bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Taal Gouda recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Taal Gouda zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 14: Vrijwaringen

14.1 De opdrachtgever vrijwaart Taal Gouda voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.2 Indien opdrachtgever aan Taal Gouda informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Taal Gouda geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Taal Gouda niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Taal Gouda worden daaronder begrepen.
15.3 Taal Gouda heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verder) nakoming verhindert, intreedt nadat Taal Gouda zijn verplichtingen had moeten nakomen.
15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.5 Voor zoveel Taal Gouda ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Taal Gouda gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16: Concurrentiebeding

16.1 Tot minimaal één jaar na beëindiging van een opdracht zullen deelnemer(s) en opdrachtgever zich ervan onthouden zelfstandig of door tussenkomst van derden medewerkers of opdrachtnemers van Taal Gouda te benaderen voor het ten behoeve van opdrachtgever en deelnemer(s) verzorgen van werkzaamheden buiten Taal Gouda om.

Artikel 17: Klachten

17.1 De opdrachtgever dient eventuele klachten over uitvoering van een opdracht zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na voltooiing/levering van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Taal Gouda in staat is adequaat te reageren. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
17.2 Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of anders de afgekeurde werkzaamheden verrekenen, ter keuze van Taal Gouda.
17.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en/of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.

Artikel 18: Geschillen

18.1 Op alle geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19: Vindplaats van de Voorwaarden

19.1 Taal Gouda is onder nummer 58041621 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda, alwaar ook deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd.
19.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

© 2013-2014 Taal Gouda